Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

11. október

Bl. JÁN XXIII., pápež

Narodil sa v Sotto il Monte v Talian- sku. Pochádzal z chudobnej rodiny. Po štúdiách v seminári študoval v Ríme. Od r. 1905 – 1914 bol osobným tajomníkom biskupa Radini – Tedeschiho v Berga- me. Po jeho smrti nastúpil do služby v armáde, r. 1921 ho Benedikt XV. me- noval za národného riaditeľa Kongre- gácie pre propagáciu viery. Výskum v Ambroziánskej knižnici v Miláne ho priviedol k Achillemu Rattimu. On ho po svojom zvolení za pápeža v marci 1925 vymenoval za titulárneho arcibiskupa vAeropolise a apoštolského vizitátora v Bulharsku, neskôr v Turecku a Gréc- ku. Počas nemeckej okupácie Grécka bol zaangažovaný do záchra- ny Židov. Na priamy zásah Pia XII. bol 22. decembra 1944 meno- vaný za nuncia do Paríža. V r. 1953 bol vymenovaný za kardinála a benátskeho patriarchu. Po smrti Pia XII. bol v októbri 1958 zvole- ný za pápeža. Jeho pontifikát znamenal obrovský predel v dejinách Cirkvi. Pri svojom vystúpení 25. januára v Bazilike svätého Pavla za hradbami ohlásil tri projekty: úmysel zvolať všeobecný koncil, rím- sku diecéznu synodu a revíziu Kódexu kánonického práva. Rímska synoda sa uskutočnila v dňoch 24. – 31. januára 1960. Druhý vati- kánsky koncil otvoril 11. októbra 1962 a 8. decembra uzavrel prvú se- siu koncilu. Encyklika Mater et magistra z 15. mája 1961 znamenala nový krok dopredu v sociálnom učení; 11. apríla 1963 Ján XXIII. vy- dal encykliku Pacem in terris. Ján Pavol II. ho 3. septembra 2000 vyhlásil za blahoslaveného. Vikonografii je zobrazený v pápežskom rúchu.