Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

19. október

Sv. JÁN de BRÉBEUF a IZÁK JOGUES kňazi, a spoločníci, mučeníci

Dvaja z hlavných predstaviteľov evan- jelizácie Kanady, jezuiti Ján a Izák, zomreli pri mučeníckom kole indián- skych kmeňov, ktorým ohlasovali evan- jelium. Ich smrť bola požehnaným za- čiatkom veľkej evanjelizácie. Tak sa spl- nili slová starého cirkevného otca, že krv kresťanských mučeníkov je semenom nových kresťanov. Ján (25. 3. 1593 – 16. 3. 1649) bol potomkom normanskej rodiny, ktorá bojovala vo vojsku Viliama Dobyvateľa. V r. 1617 vstúpil do jezuit- skej rehole v Ruene, neskôr sa stal kňa- zom a 3 roky pôsobil ako profesor v Ruene. Rozkazom generála jezuitov mu bolo nariadené ísť na mi- sie do Kanady medzi Hurónov. Vojna medzi Angličanmi a Francúz- mi sa skončila porážkou Francúzov. Ján sa vrátil späť do Francie. Po uzatvorení mieru odchádza opäť do misií a po náročnom a plod- nom apoštolovaní medzi Hurónmi sa dostal do zajatia divokých Irokézov, ktorí ho kruto mučili a zabili. Izák (10. 1. 1607 – 18. 10. 1646) vstúpil do rehole jezuitov ako 17-ročný. Jeho túžbou bolo ísť na misie. Po vysvätení za kňaza sa r. 1636 dostal do Quebecku. Niekoľko rokov pôsobil v misii pri Hurónskom jazere v misijni, ktorú založil sv. Ján de Brébeuf. V r. 1642 ho zajali Indiáni kmeňa Irokézov a strašne mučili. Napriek všet- kému aj v zajatí konal misie. Po dobrodružnom úteku sa vrátil do Francúzska, ale o rok sa vrátil späť do Kanady. Prispel k uzatvore- niu mierovej zmluvy medzi Francúzmi a Mohawkami, no r. 1646 ho Mohawkovia zajali, mučili a neskôr zomrel pri mučeníckom stĺpe.