Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

21. október

Sv. URŠUĽA

Pôvod mena: z lat. ursa – malá med- vedica. Opresnom čase a mieste narodenia sv. Uršule nemáme spoľahlivé správy. Viaceré pramene uvádzajú 3. storočie v Anglii. Hodnovernejšie môžeme hovo- riť o čase a mieste jej úmrtia – 3./4. sto- ročie v Kolíne. Jej životopis môžeme zostaviť iba na základe legiend, ktoré však nemôžeme pokladať za hodnover- né pramene. Uršuľa bola kráľovská dcé- ra. Už v mladosti sa odhodlala žiť pa- nenským životom. Otec ju však sľúbil mladému princovi Aethériovi. Ženích dostal do daru v Bretónsku panstvo a chcel sa tam usadiť. Pri ceste do novej vlasti v silnej búrke loď bola zahnaná do ústia rieky Rýn, kde ich zajali Húni. Uršuline družky Húni povraždili. Uršuľu za- chránila jej krása, ktorá upútala kráľa Húnov. Nakoľko jeho ponuku odmietla, bola zastrelená šípom. Ju a jej družky pochovali kres- ťania z Kolína a nad ich hrobom postavili chrám. Úcta a tradícia sv. Uršule a spoločníc sa rozšírila po celej krajine a neskôr prerást- la do veľkých rozmerov zvlášť v 15. storočí. V r. 1535 si ju za pat- rónku novej kongregácie zvolila v Brescii Angela Merici. Podnes je táto Kongregácia sestier sv. Uršule rozšírená po celom svete a jej prvoradou náplňou je výchova a vyučovanie. Je patrónkou mesta Kolín, mládeže, učiteliek a vychovávateliek; univerzít v Paríži a Coimbre; tkáčov; je vzývaná ako ochrankyňa manželstiev, patrónka dobrej smrti a ochrankyňa chorých detí. Vikonografii je zobrazená s ochranným plášťom, pod ktorým ukrýva núdznych.