Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

28. október

Sv. ŠIMON, apoštol

Pôvod mena: z hebr. Šimhón – po- čúvajúci. Sväté písmo ho nazýva Horlivec (Sk 1, 13), alebo Kánanejský na odlí- šenie od Šimona, ktorého Pán nazval Petrom (Mt 10, 4; Mk 3, 18; Lk 6, 15;). O jeho živote a smrti nevieme nič bliž- šie. Usudzujúc z jeho prímenia v Skut- koch apoštolov môžeme predpokladať, že patril k hnutiu zelótov – teda tých, ktorých cieľom bolo zbaviť Palestínu pohanov. Podľa vzoru starozákonného Finesa ohnivo horlili proti prestupova- teľom zákona a neskôr chceli vydobyť nezávislosť od Ríma. Bola to bojovná skupina radikálnych Židov. Podľa prímenia Kánanejský môžeme predpokladať, že pochádzal z Kány. Jediné čo vieme o jeho živote po zmŕtvychvstaní Krista je, že evanjelista Lukáš ho výslovne menuje v apoštolskom zbore, kto- rý sa po Kristovom nanebovstúpení zúčastňuje na voľbe apoštola – náhradníka za zradcu Judáša. Podľa prastarej tradície zomrel v Per- zii spolu s apoštolom Júdom Tadeášom. Je patrónom farbiarov, pracovníkov s kožou, tkáčov, drevoru- bačov a murárov. Ikonografia ho vyobrazuje ako muža s kyjom, pílou, kopijou, mečom a sekerou ako nástrojmi umučenia; niekedy má so sebou knihu a kríž. Najčastejšie je vyobrazený s apoštolom Júdom, čo poukazuje na dávnu tradíciu, že spolu ohlasovali evanjelium Ježiša Krista a spolu aj zomreli.