Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

30. október

Sv. GERARD, biskup a mučeník

Pôvod mena: zo staronem. Gerhart – tvrdý, silný kopijník. Narodil sa v Benátkach. Po vysvätení za kňaza sa dostal do Uhorska a na pria- nie sv. Štefana, kráľa ostal účinkovať medzi Uhrami. Po r. 1000 bol ustano- vený za čanádskeho biskupa. Zostal skromný a bol veľmi obľúbený medzi ľudom. Po smrti sv. Štefana sa Uhorsko ocitlo v prudkých bojoch proti kresťa- nom. Gerad sa vydal na cestu do Bele- hradu, pretože chcel uzmieriť rozváš- nené strany. Cestou bol zajatý vzbú- rencami, ktorí ho r. 1047 ukameňovali a nakoniec prebodli. Iný nositeľ tohto mena je Gerard Majella, laický brat, mystik člen kongregácie redemptoristov. Narodil sa 23. apríla 1726 v Muro Lucano. Od malička vynikal vzácnym darom – dokázal všetko zná- šať v obdivuhodnej pokore. Vynikal vzácnou poslušnosťou vo vzťa- hu k predstaveným. Jeho život bol poznačený telesným i dušev- ným utrpením a sám k tomu pridával aj rôzne druhy pokánia za obrátenie hriešnikov. Už za jeho života otvorene o ňom hovorili ako o svätcovi. Bol prvým redemptoristom, ktorý zomrel v chýre svätosti v kláštore Caposalo pri Neapole 16. októbra 1755. Úcta atradícia ho predstavujú ako pomocníka žien, ktoré túžia po dieťa- ti alebo sú v požehnanom stave a majú problémy v tehotenstve. Preto je svätec nazývaný anjelom matiek. Jeho úcta je rozšírená najmä vTaliansku, Belgicku, Anglicku, Holandsku, v Nemecku a v USA. V ikonografii je zobrazený v rádovom odeve s krížom, knihou a lebkou.