Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

2. november

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH, VERNÝCH ZOSNULÝCH

Dnešný deň sa slávi v Cirkvi ako deň Spomienky na všetkých verných zosnu- lých. Zaviedol ho sv. opát Odilo z Cluny vo Francúzsku r. 998. Čoskoro sa spo- mienka rozšírila po celej Cirkvi. V dneš- ný deň môže každý kňaz slúžiť tri sväté omše aplikované za zomrelých podľa určenia Cirkvi. V tomto období možno získať zvlášť odpustky za zomre- lých podľa cirkevných predpisov. Rímske martyrológium má v dnešný deň aj spomienku na sv. MALACHIÁŠA biskupa. Pôvod mena: z hebr., teoforické meno Mal’akijah – posol Pána, zvestujúci Pána. Narodil sa v Armagh v Írsku r. 1094. Otec bol lektorom v kláš- tornej škole. Kňazskú vysviacku prijal r. 1119. O štyri roky neskôr sa stal biskupom v Connor a potom v Down. Viedol život askétu. Keď bol Malachiáš v Ríme, Inocent II. ho menoval za svojho legáta pre Írsko v hodnosti kardinála. Počas cesty sa zastavil v Clairvaux, kde sa spriatelil so sv. Bernardom. V Írsku, keď evanjelizoval svoju vlasť, založil mnohé kláštory. Počas nasledujúcej výpravy na kontinent zomrel v Clairvaux r. 1148. Svätý Bernard nazýval Malachiáša biskupom – prorokom. Povesť svätca sa možno zvýšila potom, keď Malachiášovi začali pripisovať predpoveď o pápežoch a ich pontifikátoch, ktorú našli až r. 1595. Kanonizoval ho pápež Klement III. r. 1190.