Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

5. november

Sv. IMRICH, knieža

Pôvod mena: z lat. Emericus, z nem. Emerich –pracovitý vládca, vládca práce. Uhorský kráľ sv. Štefan všestranne podporoval christianizáciu krajiny. Vý- chovu svojho syna Imricha, narodeného okolo r. 1000 v Stoličnom Belehrade, zveril benediktínskemu mníchovi Ge- rardovi. V Naučeniach sv. Štefana synovi čítame: „Predovšetkým ti, syn môj, pri- kazujem, radím a odporúčam, ak chceš získať česť korune, zachovávaj katolícku a apoštolskú vieru, aby si bol príkladom pre všetkých, ktorých ti Boh podriadi, a aby ťa všetci cirkevní muži zaslúžene nazývali pravým mužom kresťanského vyznania, bez ktorého ne- budeš kresťanom ani synom Cirkvi. Po viere druhé miesto v kráľov- skom paláci zaujíma Cirkev. V našom kráľovstve sa ohlasuje ešte ako mladá a nová, a preto potrebuje zvlášť obozretných a priamych ochrancov. Dobro, ktoré nám bez našich zásluh darovala Božia milostivosť, nesmie byť pre tvoju záhaľku, lenivosť a nedbalosť roz- vrátené a zničené. Prosím a nariaďujem, aby si sa vo všetkom opie- ral o nábožnosť, aby si bol naklonený k rodine a príbuzným, ale aj k cudzincom a všetkým, čo k tebe prídu. Skutky lásky ťa privedú k najvyššej blaženosti. Buď milosrdný ku všetkým utláčaným. V srdci maj Pánov príklad: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.‘ Buď trpezlivý so všetkými, nie iba s mocnými, ale aj s tými, čo nemajú moc.“ Imrich spravoval aj Nitrianske kniežatstvo. Zomrel 2. septembra 1031. Kanonizovaný bol 5. novembra 1083. V ikonografii je zobrazený ako rytier s mečom a ľaliou, s uhor- ským štítom.