Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

7. november

Sv. ENGELBERT, arcibiskup a mučeník

Pôvod mena: z nem. Engelbert – skve- lý ako anjel; starší význam – medzi Anglami vynikajúci. V dómskom poklade v Kolíne je ulo- žené veľmi drahocenné umelecké die- lo: baroková schránka s pozostatkami Engelberta, ktorý bol od r. 1216 do r. 1225 arcibiskupom mesta na Rýne. Tu sa na- rodil okolo r. 1185. Ako 14-ročný bol me- novaný kolínskym dómskym prepoš- tom, no pri spore o trón medzi Filipom Švábskym a Otom IV. bol zosadený a dokonca exkomunikovaný. V r. 1246 bol menovaný za kolínského arcibisku- pa. Neúnavne sa venoval zveľadeniu diecézy, ktorá v predchádzajú- cich politických zmätkoch veľmi spustla a podporoval náboženský, hospodárský a duchovný život. Pre chudobných a slabých v spoloč- nosti sa Engelbert stal pomocníkom a ochrancom, zvlášť energicky postupoval proti zásahom pozemských správcov. Týmto vystupova- ním si však arcibiskup privodil nenávisť šľachty, ktorá proti nemu bojovala. Syn jeho bratranca ho v Gevelsbergu severne od Kolína pri vizitačnej ceste prepadol a dal zavraždiť 7. novembra 1225. Ná- rod, ktorý Engelberta miloval a vážil si ho, dlho smútil za svojím arcibiskupom, ktorý mu preukázal toľko dobra. Svoje posledné miesto odpočinku našiel v kolínskom dóme. V ikonografii je zobrazený v biskupskom ornáte s páliom, pal- mou a mečom; s krížom a mečom ho vidieť na maľbe z r. 1300 na chóre kolínskeho dómu.