Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

8. november

Sv. BOHUMÍR, biskup

Pôvod mena: obdoba nem. Gottfried – Boží mier; zo slovan., Boží svet. Narodil sa okolo r. 1065 ako syn šľach- tických rodičov blízko mesta Soissons na severe Francúzska. Vzdelanie dostal v kláštore. Už ako 5-ročný sa pokúšal napodobňovať kláštorných bratov v pôs- te a iných čnostiach. Chcel sa stať mní- chom. Vo svojich 25 rokoch prijal kňaz- ské svätenie, o rok neskôr bol menovaný za opáta kláštora Nogentsous-Coucy v Champagni. Po 10 rokoch bol proti svojej vôli na synode v Troyes zvolený za biskupa v Amiens. Podvolil sa a na- stúpil peši a v kajúcom rúchu do svojej biskupskej rezidencie. Svoj asketický spôsob života nezmenil, často jedol len suchý chlieb a svoje jedlo dával chudobným. Každý deň okrem toho volal 13 chu- dobných ku svojmu stolu a dával im jedlo. Číslo 13 malo symboli- zovať Ježiša a jeho 12 apoštolov. Medzi kňazmi mal silnú opozíciu, lebo ich často kritizoval pre svetský spôsob života a mnohých z nich dokonca vylúčil z cirkevného spoločenstva. Nepoznal žiadny reš- pekt pred hodnosťou a menom. Raz pri kázni pokarhal knieža z Artois za to, že prišiel so svojím sprievodom do chrámu v nesluš- nom oblečení. Zomrel 8. novembra 1115 v kláštore St-Crépin v Soissone. Naj- skôr bol pochovaný na chóre opátskeho kostola, neskôr boli po- zostatky vybraté a uložené v schránke na hlavnom oltári. V ikonografii je zobrazený s mŕtvym psom. Legenda hovorí, že raz, keď tušil útok na svoj život, dal psovi kúsok chleba, ktorý predtým namočil vo víne. Zviera o chvíľu padlo mŕtve, pretože víno bolo otrávené.