Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

9. november

Sv. TEODOR, mučeník

Pôvod mena: z gréc. Theodóros – Boží dar, bohom darovaný; slovanská podo- ba: Bohdan, Božidar(a). Narodil sa v 3. storočí v Sýrii alebo Arménsku. Ako mladý kresťan vstúpil do rímskeho vojska. Čoskoro na to bolo znova nariadené kruté prenasledovanie kresťanov. Teodor netajil svoju kresťan- skú vieru a vedome sa vystavil nebez- pečenstvu. Bol zatknutý a predvedený k tribúnovi légie a miestodržiteľovi pro- vincie. Žiadali od neho, aby obetoval modlám. On sa zdráhal, aj keď vedel, že to znamená rozsudok smrti. Keď mu da- li ešte raz niekoľko dní na rozmyslenie, zapálil chrám matky bohov Kybely, ktorý stál v strede mesta a potom sa priznal k činu. Bez pre- jednávania bol odsúdený na smrť a po krutých, niekoľko dní trva- júcich mukách ho zaživa upálili. Odvážni kresťania vraj vytrhli jeho mŕtvolu z plameňov a pochovali. Rok úmrtia sa uvádza 306, miesto smrti je Euchaita. Na mučení- kove pozostatky si robia nárok Benátky, Brindisi a Gata. Teodor patrí k veľkých mučeníkov Východu; jeho kult sa rozšíril i na Západ. Je uctievaný ako patrón vojakov a vojsk; uctievaný v bo- joch, v búrke. V ikonografii je zobrazený v rytierskom brnení alebo vo vojen- skom odeve so štítom, kopijou, zabitým drakom, krokodílom, po- chodňou.