Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

10. november

Sv. LEV VEĽKÝ, pápež a učiteľ Cirkvi

Pôvod mena: z gréc. léon – lev. Narodil sa okolo r. 400 v Tuscii v Taliansku. Pápež Celestín I. ho meno- val za diakona. Keď bol ako legát v Galii, bol zvolený za pápeža (440). Jeho pon- tifikát pripadol na časy početných teo- logických sporov a chaosu medzi cirkev- nou hierarchiou. Musel bojovať proti mnohým herézam ako aj zápasiť za jed- notu Cirkvi na Západe. Cez svojich legá- tov sa zúčastnil na koncile v Chalce- done r. 451. Naň bol doručený list pápe- ža Leva Veľkého Epistola dogmatica ad Flavianum o dvoch prirodzenostiach v Kristovej osobe. List sa stretol so súhlasom a stal sa základom pre výklad koncilu. Konciloví otcovia prijali list s nadšením: „Tak veríme všetci, tak verili otcovia a apoštoli; ústami Leva prehovoril Peter.“ Tento list bol označený ako prvé neomylné pápežovo rozhodnutie „ex cathedra“. Zomrel 10. novembra 461. Zachovalo sa po ňom 200 listov a 100 kázní, ktoré predniesol Rimanom počas rôznych sviatkov. Tie do- voľujú poznať teologické vzdelanie pápeža ako aj vtedajší liturgický život. Je pochovaný v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. V r. 1754 ho Benedikt XIV. vyhlásil za učiteľa Cirkvi. Je patrónom hudobníkov a spevákov. V ikonografii je zobrazený s pápežskými insígniami s tiarou, niekedy v liturgickom oblečení východného rítu; inokedy nad pul- pitom ako pápež, ktorý píše. Jeho atribútmi sú kniha, kalich, tiara.