Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

12. november

Sv. JOZAFÁT, biskup a mučeník

Pôvod mena: z hebr., biblické meno Jehoszafat – Jahve súdi. Narodil sa r. 1580 vo Włodzimierzu Wołyńskim (v dnešnej západnej Ukraji- ne). Pochádzal z meštiackej pravosláv- nej rodiny. Bol poslaný do Viľna, aby sa priučil kupeckému povolaniu, stretol sa tam s otázkou zjednotenia s Rímom. V r. 1604 prijal baziliánsky habit a meno Jozafát. O päť rokov neskôr po teologic- kých štúdiách sa stal kňazom. Vo veku 38 rokov sa stal uniatským arcibiskupom v Połocku, kde vykonával viac prácu mi- sionára ako pastiera. Hoci bol biskupom, naďalej viedol skromný a prísny život. Svoj jednoizbový príbytok mal spolu s bezdomovcom. Jeho činnosť vzbudzovala nespokojnosť protivníkov únie s rímskou cirkvou. Po návrate zo snemu vo Varšave (1621) došlo dokonca k výtržnostiam a zmätkom medzi pravosláv- nym obyvateľstvom. Keď vyšiel k zástupu, ktorý demonštroval pred jeho príbytkom vo Witebsku 12. novembra 1623, bol napadnu- tý a zabitý. Pohodené telo svätca utopili v Dźwinie. Beatifikovaný bol r. 1643, kanonizovaný r. 1867. Jeho relikvie prekonali túlavú a dl- hú cestu. V r. 1916 ich previezli do Kostola baziliánov sv. Barbory vo Viedni. Od r. 1949 spočívajú v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. V ikonografii je zobrazený v biskupskom odeve východného rítu. Jeho atribútom je sekera, nástroj umučenia.