Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

14. november

Sv. MIKULÁŠ TAVELIČ a spoločníci, mučeníci

Mikuláš pochádzal z Dalmácie a ako mladý muž vstúpil do františkánskeho rádu. Asi desať rokov pôsobil ako misio- nár v Bosne, potom okolo r. 1385 odišiel do Jeruzalema. Tam spoznal Deodata a Petra z Francúzska a Štefana z Talian- ska. Počas veľkého mohamedánskeho sviatku 11. novembra 1391 chceli títo štyria misionári kázať v Omarovej mešite v Jeruzaleme. Pretože vedeli, že ich zámer môže byť spojený s obtiažami, chceli získať povolenie u kádiho mesta (mohamedánskeho sudcu). Ten však bol pobúrený z podnetu františkánov a vyhnal ich pod najhroznejšími vyhrážkami z domu. Rýchlo sa v Jeruzaleme roznieslo, čo majú Mikuláš Tavelič a jeho priatelia v úmysle. Rozšírilo sa veľké pohoršenie, došlo k zhromaždeniu ľudu. Akonáhle sa Mikuláš alebo jeho druhovia ukázali v uliciach Jeru- zalema, boli násilne napadnutí a zbití. Nakoniec došlo k zatknutiu štyroch rádových bratov. Uvrhli ich do väzenia bez potravy. Mučenie ešte sťažovalo väzenie. Keď sa však štyria muži modlili ku Kristovi stále vrúcnejšie a utiekali sa k svojej kresťanskej viere, boli nako- niec odsúdení na smrť. Štyroch františkánov sťali mečom 14. novembra 1391. Po poprave spálili nenávistní mučitelia a kati štyri mŕtvoly kresťanov a popol rozptýlili do celého Jeruzalema. Pápež Pavol VI. ich 21. júna 1970 vyhlásil za svätých.