Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

19. november

Sv. MECHTILDA (Matilda), rehoľníčka a mystička

Pôvod mena: z nem. Macht + hilda – silná v boji, mocná bojovníčka. So scholastickou filozofiou a teoló- giou sa rozvíjala kresťanská mystika, ktorú môžeme nazvať kontemplatívnou teológiou (gr. myein – hlboko uvažovať o niečom so zavretými očami). K spoje- niu s Bohom sa prichádza po troch cestách: očistnej, osvecujúcej a zjedno- cujúcej. Ich vyvrcholením je nazeranie na Boha. Túto cestu nazývame mystika. Pojem zahŕňa v širšom zmysle slova všetkých, ktorí hľadajú Boha cestou vnú- tornej skúsenosti, ktorí zvláštnym spô- sobom prežívajú v hĺbke svojej duše Božiu prítomnosť a svoje zjed- notenie s ním, často sprevádzané extázami, víziami, prorokovaním a mocou robiť zázraky. K veľkým mystikom sa počíta aj Mechtilda z Hackebornu, ktorá sa považuje za jednu z najväčších podporovateliek úcty Ježišovho srdca. Narodila sa v r. 1241 v Hackeborne v Sasku. Bola sestrou Gertrúdy, predstavenej kláštora v Helfte, kde Mechtilda žila od r. 1258 do svojej smrti. Výchovou Gertrúdy sa stala predstavenou kláštornej školy v Helfte. Bola veľmi obľúbená u svojich spoluses- tier predovšetkým pre svoje umelecké nadanie. Zo začiatku bez jej vedomia sa spisovali mystické zážitky, čo Mechtilda neskôr dovoli- la. Zápisky sa stali známymi pod názovom Liber specialis gratie – Kniha zvláštnych milostí. Zomrela 19. novembra 1299 v Helfte. Uctieva sa v cisterciánskom a benediktínskom ráde. V ikonografii je zobrazená v odeve cisterciánok, pri sebe má kni- hu, na ktorej sedí holubica; niekedy ako vracia zrak slepej rehoľ- níčke.