Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

21. november

GELÁZIUS I., pápež

Pôvod mena: z lat. Gelázius – muž zo sicílskeho mesta Gela. Narodil sa v 5. storočí v Afrike. Je označovaný za jedného z najvýznamnej- ších pápežov v stredoveku. Životná ces- ta mladého kňaza sa dá sledovať až od r. 483. Bol poradcom pápeža Félixa II. Na Petrov stolec vystúpil 1. marca 492. Od začiatku jasne zdôrazňoval teóriu dvoch síl, ktorá hovorila, že svet je ria- dený mocou pápežskou a cisárskou. List, ktorý písal o tejto záležitosti cisáro- vi Anastáziovi (491 – 518), končil slova- mi: „Z toho vyvodzujem záver, že nikto sa nikdy nesmie vyvyšovať... nad prednosť... toho muža, ktorého sa- mé Kristovo slovo postavilo nad všetkých ľudí...“ Táto jasná, neo- hrozená výpoveď vošla do histórie ako Magna charta stredovekého pápežstva. Veľké zásluhy získal v starostlivosti o chudobných v spo- ločnosti. Vyzýval klérus, aby používali štvrtinu cirkevných príjmov na tieto potreby. On sám bol vo svojom úsilí o chudobných a slabých takým príkladom, že duchovní boli stále znovu podnecovaní k či- nom lásky k blížnemu. Zomrel 21. novembra 496. Žialil za ním ľud i klérus; aj keď bol prísny, bol vždy spravodlivý pastier. O terajšom mieste pápežovho hrobu nie je nič známe.