Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

23. november

Sv. KLEMENT, pápež a mučeník

Pôvod mena: z lat. clemens – spokoj- ný, tichý, pobožný. Tretí nástupca sv. Petra spravoval Cirkev v rokoch 88 – 97. Napísal list kres- ťanom v Korinte. Tento dokument je sve- dectvom významu rímskeho biskupa – pápeža v 1. storočí. Podnetom boli nepo- riadky v kresťanskom spoločenstve. Niektorí z mladších členov sa postavili proti cirkevnej hierarchii, v dôsledku čoho vznikla schizma. Nebolo to dobré svedectvo pre ostatných kresťanov a po- horšovalo to aj pohanov. Klement vyzval pôvodcov schizmy na pokánie a znovu- uvedenie presbyterov do úradu. Poukazoval na právomoc, ktorú Kristus udelil apoštolom a zdôraznil, že tí, ktorí boli od apoštolov alebo ich nástupcov so súhlasom obce uvedení do úradu, nesmú byť zosadení, pokiaľ svoju službu riadne zastávajú. Dionýz v polovici 2. storočia dosvedčuje, že list bol v dobe jeho vedenia v cirkevnom zhromaždení riadne prečítaný. Z tohto možno usudzovať, že sa stre- tol s pozitívnym prijatím. List obsahuje vzácne správy o Nerónovom prenasledovaní, o ceste sv. Pavla do Španielska, o mučeníckej smrti sv. Petra a Pavla v Ríme a o cirkevných úradoch tých čias. Klement podstúpil mučenícku smrť vo vyhnanstve na Kryme, kde jeho po- zostatky našli Konštantín a Metod. Priniesli ich aj na Veľkú Moravu a odtiaľ do Ríma, kde boli uložené v jemu zasvätenej bazilike. V ikonografii je zobrazený v pápežskom pontifikálnom oblečení. Jeho atribútmi sú baránok z Apokalypsy, kotva, ktorú mu uviazali na šiju, kniha, malý kríž, pálium.