Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

26. november

Sv. KONRÁD, biskup

Pôvod mena: z nem. Kuonrat – prvý v rade. Narodil sa okolo r. 900 v Altdorfe v Ne- mecku. Pochádzal z rodu Welfov. Dostal vynikajúce vzdelanie v dómskej škole v Kostnici a pôsobil ako dómsky prepošt. V decembri 934 bol v prítomnosti svojho priateľa augsburského biskupa Oldricha zvolený za kostnického biskupa. Hlboko nábožný Konrád podnikol počas svojho života tri púte do Svätej zeme. Najväč- šiu časť svojho života i svojich príjmov venoval zariaďovaniu kostolov, útulkov a vybaveniu kláštorov. Konrád z Kostnice zomrel po 40 rokoch biskupskej služby 26. no- vembra 975. Rozhodujúcim spôsobom ovplyvnil vývoj diecézy a mesta Kostnica. Najskôr bol pochovaný v kostnickom Kostole sv. Maurícia, ktorý sám založil. Jeden z jeho nástupcov preniesol pozostatky o 100 rokov neskôr do kostnického dómu. Počas refor- mácie boli hodené do Bodamského jazera. Hlava však bola predtým zachránená a dnes patrí k drahocennostiam chrámového pokladu. Svätorečený bol v r. 1123. V ikonografii je zobrazený v biskupskom rúchu; väčšinou drží v ruke kalich s pavúkom (legenda hovorí, že raz zhltol jedovatého pavúka, ktorý spadol do kalicha, a neublížilo mu to).