Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

27. november

Sv. AMANTIUS, biskup

Pôvod mena: z lat., milý, milovaný; v slovenskej podobe Milan. Údajne pochádzal z anglického mesta Canterbury. Jeho matka bola spríbuzne- ná s východorímskymi cisármi, pravde- podobne s Teodóziom II. Amantius bol tretím biskupom v podalpskom meste Como v severnej Itálii. Nastúpil po sv. Provinovi, ktorý zomrel r. 420. Z jed- nej návštevy Ríma si priniesol pozostat- ky sv. apoštolov Petra a Pavla. Na ich počesť dal postaviť kostol, ktorý v 9. sto- ročí prebudovali a zasvätili sv. Abon- diovi, Amantiovmu cennému pomocníkovi a nástupcovi. Aj keď o tomto svätcovi jestvujú len skromné správy, predsa nemožno obísť jeho životný príklad bez povšimnutia Aj on sa nám prihovára aktuálne, že svätosť nie je pre nás luxus, ale je to naša po- vinnosť. Je to cesta k obohateniu iných, ale aj cesta k nášmu osob- nému i večnému šťastiu. Spojenie všednosti každodenného života a dobroty ako môžeme nazvať svätosť je blízke aj dnešnému člove- ku, pretože každá doba potrebuje typ dobrého človeka. O tom nikto nepochybuje. Biskup Amantius zomrel pravdepodobne 8. apríla 448. Jeho te- lesné pozostatky uchovávali v kostole, ktorý dal postaviť. V r. 1590 ich preniesli do jezuitského kostola, ktorého je spolupatrónom so sv. Félixom.