Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

30. november

Sv. ONDREJ, apoštol

Pôvod mena: z gréc. andreios – muž- ný, statný, odvážny. Pochádzal z Betsaidy. Bol rybárom a bratom apoštola Petra. Zo začiatku bol učeníkom Jána Krstiteľa. Pod jeho vply- vom išiel za Kristom, keď bol Kristus pokrstený v Jordáne. Bol prvý, ktorého Ježiš povolal za apoštola. Po celé obdo- bie verejnej činnosti Pána Ježiša patril medzi jeho najbližších. V ich dome v Kafarnaume sa Kristus často zastavo- val. Bol svedkom zázraku v Káne, zá- zračného rozmnoženia chleba. Bol pro- stredníkom medzi Majstrom a pohanmi. Po Zoslaní Ducha Svätého mal Ondrej pracovať v Ponte a Bytínii (dnes západné Turecko) ako aj v Trácii (Bulharsko) i Grécku. Tam bol 30. novembra 70 v Patras ukrižovaný dole hlavou na kríži vo for- me písmena X. Jeho relikvie pápež Pavol VI. odovzdal ortodoxnej cirkvi v Istanbule. Je patrónom východnej cirkvi; mnohých miest; manželstiev, cestujúcich, rybárov, rytierov, mäsiarov. Je orodovníkom zamilova- ných, napomáha vo veciach manželstva a vyprosovaní potomstva. V ikonografii je zobrazený ako starší muž s hustými, sivými vlasmi a husto zarastenou, krátkou bradou; ako apoštol nosil dlhý plášť; niekedy ako rybár v krátkej tunike. Atribútmi svätého sú kríž sv. Ondreja vo forme X, kniha, ryba, sieť.