Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

1. december

Sv. EDMUND KAMPIÁN, mučeník

Pôvod mena: z anglos. Éadmund – mocný, bohatý ochranca. Narodil sa 25. 1. 1540 v Londýne. Študoval na Oxfordskej univerzite. Ako 20-ročný patril medzi významných du- chovných vedcov. Ako 29-ročný sa stal anglikánskym diakonom a podpísal sup- remačnú listinu, prísahu vernosti a od- danosti kráľovi. Jeho zmýšľanie nebolo jednoznačné. Hnaný vnútornými roz- pormi a prenasledovaním zo strany an- glikánov utiekol do Holandska. V r. 1573 odišiel do Ríma, vstúpil do rehole jezui- tov. Pôsobil v Prahe, kde r. 1578 prijal kňazské svätenie. Na základe rozhodnutia vedenia rehole bol posla- ný do Anglie, aby organizoval jezuitskú misiu. V Miláne navštívil kardinála Karola Boromea a potom preoblečený za obchodníka s klenotami odcestoval do Anglie. Stal sa obnoviteľom katolíckej viery v Anglii. Navštevoval katolíkov a väzňov. Jeho misia mala veľ- ký úspech. Napísal vynikajúce dielo na obranu katolíckej vierouky pod názvom Decem rationes – Desať dôvodov. V Toweri bol 25. júla 1581 zatknutý a uväznený. Po krutom mu- čení bol 1. decembra 1581 popravený obesením a rozštvrtením. Za svätého ho vyhlásil pápež Pavol VI. 25. októbra 1970.