Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

4. december

Sv. JÁN DAMASCÉNSKY, kňaz a učiteľ Cirkvi

Pôvod mena: z hebr. Jochanán – Boh je milostivý, Bohom daný, milostivý Boží dar. Narodil sa okolo r. 650 v sýrskom Damasku. Otec bol ministrom a vycho- vávaný bol v arabsko-kresťanskom sve- te. Koncom 7. storočia vypuklo v Sýrii prenasledovanie kresťanov, preto Ján emigroval. Útočisko našiel v kláštore Mar Saba pri Jeruzaleme. Jeruzalemský patriarcha veľmi rýchlo zistil, o akého vynikajúceho muža ide, preto ho vyhľa- dal a asi r. 700 ho vysvätil za kňaza. Podľa vzoru patriarchu aj ostaní biskupi si zvolili Jána za poradcu. Stal sa veľmi vplyvným mužom. Jeho cha- rakter však ostal nezmenený. Pokorný, skromný a obetavý. Vo svo- jich spisoch sa venuje otázkam viery a jej obhajoby pred rôznymi bludmi. Nemenej vzácna je jeho básnická spisba. Dožil sa obdivu- hodných skoro 100 rokov. Jeho telesné pozostatky boli do 12. storo- čia uchovávané v Jeruzaleme, ale po obsadení tohto mesta mosli- mami boli pravdepodobne prenesené do Byzancie a tu sa strácajú po nich stopy. V ikonografii je zobrazený ako muž v orientálnom mníšskom odeve; niekedy je na základe legendy, ktorá hovorí o tom, že mu kvôli ohováraniu odťali ruku, znázorňovaný ako muž bez ruky. No legenda hovorí, že práve ona mu zázračne dorástla, lebo sa nijako neprevinil.