Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

11. december

Sv. DAMAZ I., pápež

Dobové pramene o ňom hovoria ako o diakonovi pápeža Libéria. Narodil sa okolo r. 305. Po smrti pápeža Libéria r. 366 bol zvolený za pápeža. Čoskoro proti nemu povstala menšina na čele s kňazom Ursiom, ktorý sa stal anti- pápežom a zažaloval Damaza dokonca z vraždy. Dlhotrvajúci rozkol nebol Cir- kvi na osoh. Damaz napriek všetkému bol pápežom, ktorý neustával v apoštol- skej činnosti a horlivo vystupoval proti bludným náukám. Jeho úcta k mučení- kom bola veľkou výzvou pre Cirkev. Sám skladal epitafné dosky na hroby mučeníkov. Zachovalo sa ich okolo šesť- desiat. V r. 382 poveril sv. Hieronyma revíziou latinského prekladu Nového zákona. Snažil sa o povznesenie morálky. Na dnešnej ulici Viktora Emanuela sám dal postaviť a posvätil Chrám sv. Vavrinca. Sám tam bol neskôr pochovaný. Kostol nesie titul sv. Vavrinca a sv. Damaza. Zomrel r. 384. V ikonografii je zobrazený v pápežských rúchach s dvojitým krí- žom, knihou nesúcou nápis Vulgata a modelom kostola; niekedy má prsteň s diamantom, čo poukazuje na jeho meno Damasus – adamas v latine znamená diamant.