Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

27. december

Sv. JÁN, apoštol

Pôvod mena: z hebr. Jochanán – Boh je milostivý, Bohom daný, milostivý Boží dar. Sväté písmo nám podáva presné úda- je o tomto apoštolovi. Otec bol rybár Zebedej a matka Salome. Pochádzal z Betsaidy pri Genezaretskom jazere. Učeníkom Ježiša Krista sa stal spolu so svojím bratom Jakubom. On je ten apoštol, ktorého Pán miloval. Bol sved- kom vzkriesenia Jairovej dcéry, bol pri premenení na hore Tábor, ale aj v hodi- ne úzkosti Ježiša na Golgote a ako jedi- ný z apoštolov stál pri Ježišovom kríži. Po Turícach stál po boku Petra a Pavol ho nazýva stĺpom Cirkvi. Ohlasoval evanjelium v Efeze a tam s ním istý čas žila aj Ježišova matka Mária, ktorú mu do opatery zveril Pán. Po jej smrti apoštol pokračuje v svojom poslaní. Za cisára Décia, ktorý kruto prenasle- doval Cirkev, bol poslaný do vyhnanstva na ostrov Patmos, kde napísal Apokalypsu. Po návrate z vyhnanstva napísal vo vysokom veku štvrté evanjelium. Okrem toho je autorom troch listov. Zomrel okolo r. 1001. Najčastejšie je prezentovaná mienka, že jeho hrob je v Efeze. Najslávnejší zvyk na sv. Jána je požehnávanie vína. Pochádza to z legendy, že ktosi chcel otráviť apoštola a poda- li mu kalich s jedom. Apoštol kalich požehnal, nato vyšiel z neho had a apoštol nápoj vypil bez ujmy na zdraví. Nové požehnané víno nazývajú kalichom lásky sv. Jána. V ikonografii je zobrazený s orlom; inokedy ako mladý muž s kalichom a hadom; ako ctihodný starec, čo poukazuje na skutoč- nosť, že zomrel vo vysokom veku.