Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

31. december

Sv. SILVESTER I., pápež

Pôvod mena: z lat. silva – les; lesný, z lesa. Po smrti pápeža Miltiadesa (Melchia- desa) (311 – 314) sa stal pápežom Riman Silvester, syn kňaza Cyrína. Vzhľadom na skutočnosť, že cisár Konštantín Veľký preložil svoje sídlo do Konštantínopolu, pápež sa stal v Ríme najvýznamnejšou osobnosťou. Silvester mal možnosť roz- vinúť naplno svoju apoštolskú činnosť, nakoľko Cirkev už mala zaručenú slobo- du. Za jeho pontifikátu Cirkev opustila katakomby a nad hrobmi mučeníkov sa začali stavať prvé chrámy za výdatnej podpory matky cisára Konštantína, ktorú podľa tradície pokrstil prá- ve pápež Silvester. Najhonosnejší chrám sa začal stavať nad hrobom apoštola sv. Petra vo Vatikáne. Podrobnejšie informácie o živote toh- to pápeža nemáme. Vieme, že jeho pontifikát nebol jednoduchý, lebo r. 318 alexandrijský kňaz Árius vystúpil s bludnou náukou o božstve Ježiša Krista. Pápež za podpory cisára zvolal do Nicei prvý ekumenický koncil, kde boli odsúdené a zavrhnuté Áriove bludy a bolo prijaté Nicejské vyznanie viery. Na tomto koncile bol zároveň ustanovený záväzný deň slávenia Veľkej noci, platný až dodnes – prvá nedeľa po prvom jarnom splne mesiaca. Za pontifikátu tohto pápeža cisár r. 321 vyhlásil nedeľu za kresťanský sviatok a deň pra- covného pokoja. Život sv. Silvestra je silne opradený legendami. Zomrel 31. decembra 335 v Ríme a pochovaný bol v Kostole sv. Priscily. Pápež Pavol I. dal preniesť jeho pozostatky do kostola San Silvestro in Capite, kde sa nachádzajú dodnes. V ikonografii je zobrazený v pápežskom rúchu s berlou, knihou, olivovou ratolesťou, mušľou, hadom alebo drakom a býkom. Nie zriedkavo v spoločnosti sv. Heleny a cisára Konštantína Veľkého.