Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

30. jún

Sv. MELÁNIA, mučenica

Pôvod mena: z. gréc. Melania – čierna, tmavá. Rímske martyrológium uvádza dneš- ný deň predovšetkým spomienku na prvých rímskych mučeníkov, ktorí zahy- nuli počas prenasledovania za Nerona r. 64. V občianskom kalendári je meno Melánia, ktorá pochádzala z rímskej šľa- chtickej rodiny Valériovcov. Tu sa naro- dila v r 383. Postupne venovala všetko svoje zdedené imanie chudobným, kos- tolom a kláštorom. Jej stará mama, Me- lánia Staršia, sa ešte pred jej narodením venovala pustovníckemu životu. Ako štrnásťročnú ju vydali za bra- tanca Piniána. So svojím manželom Piniánom žila po skorej smrti svojich detí v zdržanlivom manželstve. Potom sa aj ona venovala pustovníckemu životu. Rodina v tom videla poníženie. V r. 417 sa usadili v Jeruzaleme a s pomocou sv. Hieronyma založili na Olivovej hore mužský a ženský kláštor. Pinián zomrel v r. 431 a jeho man- želka 31. decembra 439. Vikonografii je zobrazený v rehoľnom alebo pustovníckom odeve ako sa modlí v jaskyni, má pri sebe kríž, palmu, kalich, džbán a liečivú bylinku.