Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

15. január

Sv. ARNOLD JANSEN, rehoľník

Pôvod mena: v staronem. Arnwald, Arenwald – orlí vládca, silný ako orol. Arnold Jansen sa narodil 5. novem- bra 1837 v nemeckom mestečku Goch vPorýnii. V r. 1861 bol vysvätený za kňaza. Keďže bol vynikajúcim študen- tom v oblasti matematiky a prírodných vied, pôsobil ako profesor týchto pred- metov. Horlivo šíril apoštolát modlitby, vydával rozličné brožúrky. Neskôr začal vydávať časopis Malý posol Božského Srdca. Jeho apoštolát sa čoraz viac začal zameriavať na svetové misie. V r. 1875 vznikol prvý misijný dom v Holandsku, do ktorého boli prijatí prenasledovaní kňazi z Nemecka. Svojej Mi- sijnej spoločnosti Božieho Slova dal spiritualitu založenú na úcte k Najsvätejšej Trojici, ktorá sa otvorila svetu v inkarnácii (vtelení) Božieho Slova skrze Ducha Svätého. Všetkých členov spájal spoloč- ný cieľ: práca na šírení Kristovho kráľovstva všade tam, kde ho ešte nepoznajú, lebo je ešte veľa tých, ktorí o ňom nepočuli a miestna cirkev nie je schopná samostatne žiť. Osobne sa podieľal na založe- ní misijných domov v Salzburgu, v Chicagu; svojich misionárov osobne posielal do celého sveta. Okrem mužskej misijnej spoloč- nosti založil v r. 1889 Misijnú spoločnosť služobníc Ducha Svätého avr. 1896 tretiu misijnú spoločnosť klauzúrovaných sestier Spoloč- nosť služobníc Ducha Svätého od večnej poklony, ktorej úlohou je nepretržite vyprosovať pred vystavenou Oltárnou sviatosťou Božie požehnanie pre misijné poslanie Cirkvi. Zomrel 15. januára 1909 v Steyly.