Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

19. január

Sv. MÁRIUS, mučeník

Pôvod mena: z rím. rodového mena Marius, lat. mas, maris – muž. Napriek tomu, že mal rímske meno, bol pôvodom Peržan, ktorý s manželkou Martou a dvomi synmi pricestoval do Ríma. Chcel sa ako kresťan pokloniť pri hroboch kresťanských mučeníkov. S ce- lou rodinou bol však zatknutý. Vzhľa- dom na to, že mal rímske občianstvo, boli všetci popravení sťatím mečom. Jeho úcta je zvlášť hlboko zakorenená vprvotnej rímskej Cirkvi. Druhý svätec, nositeľ mena Márius, bol biskupom v Avenches – Lausanne. Narodil sa okolo r. 530 pri Autune vo Francúzsku a zomrel 31. 12. 594 v Lausanne vo Švajčiar- sku. Jeho pôvodným povolaním bolo zlatnícke remeslo. Nie je za- chované, za akých okolností sa stal biskupom. Zachovaná je úcta k nemu, ktorá sa nanovo potvrdila spismi v r. 1605 po prehrmení naj- ťažšieho prenasledovania katolíkov vo Švajčiarsku po násilnej refor- mácii po vystúpení Jána Kalvína a Ulricha Zwingliho. Práve úcta ktomuto svätcovi pomáhala švajčiarskym katolíkom premáhať ťaž- kosti, ktoré mali v každodennom živote na základe svojej viery a jej praktizovania. Vikonografii je zobrazený vždy v biskupskom odeve, má pri sebe hospodárske náradie alebo zlatnícke nástroje.