Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

20. január

Sv. FABIÁN, pápež a mučeník

Pôvod mena: z lat. mena Fábius – pat- riaci k rímskemu rodu Fábiovcov. Pôvod- ný význam je bôbový, pestovateľ bôbov. Fabián žil ako tajný kresťan. Bol roľ- níkom. Po smrti pápeža Antera bol po- dľa legendy zvláštnym spôsobom zvo- lený za jeho nástupcu v r. 236. Voľba pápeža sa konala aklamačne cirkevnou obcou, čo bolo bežným zvykom v tej dobe. Zrazu na Fabiánovej hlave pri- stála holubica. Zhromaždenie, ktoré to považovalo za Božie znamenie, vykrík- lo „Zasluhuje!“ a jednohlasne zvolilo ohromeného Fabiána za nového pápe- ža. Aj Fabián bol pápežom nestálych čias. Kresťania boli častejšie vystavení prenasledovaniu. V čase relatívneho pokoja rozdelil sprá- vu Ríma na sedem okrskov, z ktorých bol každý spravovaný diako- nom. Nariadil, aby boli súdne záznamy o umučených kresťanoch zozbierané pre budúce generácie. Zo Sardínie dal preniesť telo pápeža Ponciána a uložiť ho do Kalixtových katakomb, ktoré dal vyzdobiť nástennými maľbami. Zomrel ako jedna z prvých obetí Déciovho prenasledovania vr. 250. Pochovaný je v Kalixtových katakombách. Vikonografii je zobrazený s mečom a holubicou.