Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

23. január

Sv. JÁN ALMUŽNÍK, biskup

Pôvod mena: z hebr. Jochánán – Boh je milostivý. Ján sa narodil okolo r. 550 v bohatej šľachtickej rodine na ostrove Cyprus. Viedol život typický pre cyperskú šľach- tu – oženil sa so ženou urodzeného rodu a mali niekoľko detí. Po predčasnej smrti svojej manželky i detí rozdal všetok svoj majetok chudobným v Alexandrii, ktorí mu dali titul „darca almužny“. Okolo r. 608 bol Ján zvolený ľudom za patriar- chu v Alexandrii. Na základe iných úda- jov ho za melchitského patriarchu v Ale- xandrii vymenoval cisár Heraklius potom, ako sa dozvedel o jeho charitatívnej činnosti, láske k núdznym a svätosti života. Popri starostlivosti o biednych venoval veľa času stavbám nových chrámov. Jeho zásluhou pri nich vznikali aj ne- mocnice, sirotince a pôrodnice pre chudobné ženy. Vďaka jeho sta- rostlivosti o chudobných cez rozdávanie almužien už počas života mu dali titul Almužník. Keď Peržania napadli Jeruzalem, Ján pri- chýlil utečencov. Po napadnutí Alexandrie bol Ján nútený utiecť na svoj rodný Cyprus, kde v pokoji v meste Amathon 11. novembra 619 alebo 620 zomrel. Jeho telesné pozostatky boli prenesené do Carihradu, neskôr sa dostali do Uhorska a po bitke pri Moháči boli prenesené do Bra- tislavy, kde bola vybudovaná zvláštna kaplnka pri Dóme sv. Martina. Vikonografii je zobrazený ako starec, ktorý rozdáva almužnu, ode- tý v skvostnom rúchu.