Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

25. január

OBRÁTENIE SV. PAVLA, apoštola

Pôvod mena: z lat. paulus – malý, ne- patrný. Život apoštola Pavla je asi najviac au- tobiograficky zaznačený vo Svätom pís- me. Predovšetkým sú to Skutky apošto- lov, ktoré hovoria o Šavlovi a jeho úlohe a postavení v Jeruzaleme, o jeho úlohe pri prenasledovaní prvých kresťanov, o obrátení Šavla a jeho prijatí do apoštol- ského zboru. Ďalšími prameňmi sú jeho listy, v ktorých často opisuje svoje povo- lanie a svoje pripočítanie k apoštolom, ale aj vedomie svojej nehodnosti pred Bohom a ľuďmi. V jeho listoch adreso- vaných kresťanským obciam, ktoré on založil, rovnako ako aj svo- jim najbližším spolupracovníkom, nachádzame najdôveryhodnejšie údaje o jeho živote, ktoré ako autobiografia končia v rímskom väze- ní v očakávaní blízkej smrti. Apoštol Pavol ako zástanca a hlásateľ Krista bol viac ráz bičovaný, kameňovaný, no napriek tomu nikdy neustal v svojej misionárskej činnosti. Založil viacero cirkevných obcí v Malej Ázii a ustanovil im aj biskupov. Spolu s apoštolom Petrom budoval rímsku cirkev. Nebojácne vystupoval aj pred moc- nými tohto sveta, ktorí prenasledovali kresťanov, ale zároveň všet- kých veriacich vyzýval modliť sa za verejných činiteľov. O jeho smrti už hovorí tradícia a svedectvá jeho súčasníkov. Nad hrobom apoštola bola postavená jedna z hlavných rímskych bazilík – Bazilika sv. Pavla za hradbami. Vikonografii je zobrazený väčšinou ako starý, malý muž, v pravej ruke s knihou a v ľavej s mečom. Často ho vidieť s tromi prameňmi, kto- ré naznačujú, kde bol sťatý a pripomínajú zázrak s prameňmi.