Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

29. január

Sv. VALÉR (Valerián, Valérius), biskup

Pôvod mena: z lat. valeo – silný, zdravý. Otomto svätcovi nemáme veľa správ. Je veľmi uctievaný v Trevíre, kde sa po- dľa podania narodil v 3. storočí. Bol v po- radí druhým biskupom v tomto meste, nástupcom biskupa Euchária. Patrí me- dzi prvých evanjelizátorov tamojšieho obyvateľstva. Misijná činnosť v týchto krajoch bola vždy veľmi ťažká. Obyva- telia len neradi opúšťali staré zvyky. Valérius bol však vynikajúcim kazate- ľom, majstrom slova. Mal jedinečnú schopnosť slovom presvedčiť aj najväč- ších odporcov. Jeho veľká láska a túžba, aby jeho spoluobyvatelia uverili v Krista, ho robila neúnavným v službe evanjelia. Práve táto jeho schopnosť spôsobila, že mnohých priviedol k poznaniu Boha a vstupu do Cirkvi. Býva vzývaný ako patrón hlásateľov evanjelia. Zomrel koncom 3. alebo začiatkom 4. storočia. Pochovaný je spo- lu so svojím predchodcom sv. Euchariom v kostole sv. Mateja vTrevíre. Vikonografii je zobrazený ako biskup s mitrou, niekedy aj bez nej, s knihou a biskupskou berlou. Iní svätci rovnakého mena v Rímskom martyrológiu: Valérius z Aquitánie, pustovník (6. storočie) Valerián z Auxerre (cca 300 – 366) Valérius zo Scýthie, mučeník (4. storočie) Bl. Valérius Bernard Martiáni (1936).