Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

31. január

Sv. JÁN BOSCO, kňaz

Pôvod mena: z hebr. Jochánán – Boh je milostivý. Boží služobník Ján Pavol II. pri prí- ležitosti stého výročia úmrtia Jána Bosca (31. januára 1888) ho nazval „učiteľom mládeže“, čím zvýraznil a pred celým svetom uznal vynikajúce pedagogické schopnosti tohto vzácneho kňaza, zakla- dateľa Rehoľnej spoločnosti saleziánov. Ján Bosco sa narodil 16. augusta 1815 v Becchi pri Turíne. Keď mal dva roky, zomrel mu otec a matka sa musela starať osvoje deti vo veľkej chudobe. Napriek odporu staršieho brata matka podporo- vala túžbu najmladšieho syna, aby sa stať kňazom. V r. 1841 bol vy- svätený za kňaza. Videl veľkú biedu a duchovnú zanedbanosť detí na ulici v Turíne. Preto začal organizovať oratória, kde zhromažďo- val práve týchto chlapcov z ulice. Napriek rôznym pokusom zne- možniť jeho prácu sa mu v r. 1846 podarilo založiť prvé oratórium sv. Františka Saleského. Od r. 1859 sa píšu dejiny kongregácie saleziánov, ktorú definitívne schválil blahoslavený Pius IX. v r. 1874. Don Bosco si uvedomoval zložitú situáciu a ťažké postavenie detí na celom svete. Rozhodol sa založiť aj Združenie sestier Panny Márie Pomocnice, ktorú si veľmi uctieval. Jej je zasvätený hlavný chrám rehoľnej spoločnosti, ktorý vybudoval v Turíne. Táto rehoľná spoločnosť sa venuje práci s diev- čatami po celom svete. Vikonografii je zobrazený najčastejšie v kňazskom odeve s chlap- cami okolo seba.