Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

8. február

Sv. HIERONYM EMILIÁNI, kňaz

Pôvod mena: z gréc. hierós – svätý, óno- ma – meno; nosiaci sväté meno; tiež z gréc. hieron – svätyňa. Hieronym Emiliáni sa narodil v Be- nátkach r. 1486 v starej patricijskej rodi- ne. Počas vojny bol vodcom jednej pev- nosti v Benátkach. Po vojenskej poráž- ke Benátskej republiky s Francúzskom bol uväznený. V samote sa rozhodol pre zmenu života. Stal sa kňazom a celý svoj život zasvätil chorým, chudobným a opusteným. Okolo r. 1530 založil prvý útulok pre siroty a v nasledujúcich rokoch ďalšie. Výchovu sirôt tam spojil s prípravou na život, s osvojením si príslušného remesla. Zakladal aj nemocnice a domy charitatívnej starostlivosti. S myšlienkou na vedenie začatého diela založil v Somascu rehoľné zhromaždenie Regulárnych klerikov, ktoré dodnes realizuje program, ktorý vytýčil Hieronym Emiliáni. Spoločnosť bola potvrdená pápežom Pavlom III. r. 1540. Hieronym zomrel ako obeť epidémie, počas ktorej sa staral o cho- rých. Beatifikovaný bol v r. 1747, kanonizovaný r. 1767. Je patrónom sirôt a opustenej mládeže. Vikonografii je zobrazený ako kňaz obklopený deťmi. Jeho atribút- mi sú: putá na rukách – znak vyslobodenia z otroctva, zložené ruky.