Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

1. január

Sv. ZDISLAVA

Narodila sa okolo r. 1220 v Križanove na Morave. Pochádzala zo zbožnej kres- ťanskej šľachtickej rodiny. Podľa vtedaj- ších zvykov sa mladá Zdislava vydala za šľachtica Havla Markvartica z Lember- ku, ktorého jej určili rodičia. Jej manžel- stvo prechádzalo rôznymi ťažkosťami, napriek tomu Zdislava v ňom vytrvala a so všetkou rozhodnosťou snažila sa manželský zväzok upevňovať a neustále posväcovať svojou modlitbou. Manželo- vi porodila štyri deti. Spolu s manželom založila kláštor v Jablonnom a v Turnove pre dominikánov. Rehoľu sv. Dominika si pani Zdislava zamilovala a spolupracovala s ňou ako laička. So žiak- mi sv. Dominika bl. Henrichom z Moravy, sv. Hyacintom a bl. Če- slavom si vynikajúco rozumela a to ju samu priviedlo k prežívaniu života viery naplno, ale aj iných privádzala k Bohu a plnému preží- vaniu života v odovzdanosti do Božej vôle. S veľkou láskou sa ve- novala rodine, ale nezabúdala ani na starosť o pocestných, bied- nych, chorých a postihnutých. Vyčerpaná náročnou prácou zomrela na hrade Lemberk v r. 1252. Pochovaná je v kostole sv. Vavrinca v Jablonovom v Podještědí. Za bla- hoslavenú bola vyhlásená 28. 8. 1907. Kanonizačný proces začal kar- dinál Štefan Trochta v roku 1949. Za svätú ju 21. 5. 1995 spolu s Jánom Sarkandrom vyhlásil Ján Pavol II. v Olomouci. Vikonografii je zobrazená s krížom v ruke, obklopenom kvetmi, košíkom chleba, korunou a miniatúrou kostola.