Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

2. január

Sv. BAZIL VEĽKÝ, biskup a učiteľ Cirkvi

Pôvod mena: z gréc. basileios – kráľov- ský. Svätý Bazil Veľký sa narodil okolo r. 330 v maloáziskej Cézarei v Kapadócii (Kayseria – Turecko). Mal vynikajúce vzdelanie – bol právnik, lekár a rétor. Nadviazal priateľstvo s Gregorom Na- ziánskym. Veľa cestoval a na týchto ces- tách dobre spoznal život pustovníkov. Inšpirovaný ich príkladom sa stal pus- tovníkom a spísal aj prvé pravidlá spo- ločného života. V r. 364 prijíma kňazské svätenie a po smrti biskupa Eusébia z Cézarey sa stáva jeho nástupcom. Vtej dobe Cirkev bojovala proti arianizmu, hnutiu, ktoré popieralo božstvo Ježiša. Bazil sa preslávil spisom o Najsvätejšej Trojici, kto- rým dokazoval, že Otec, Syn a Duch Svätý sú tri osoby v jednom Bohu. Bazil bránil núdznych a utláčaných. Zomrel 1. januára 379. Bol veľkým zástancom pokoja, apologétom, teológom a vynikajú- cim kazateľom, patrónom a zakladateľom východného rehoľníctva. Jeho heslo bolo: Usilujme sa o pravdu v láske. Vikonografii je zobrazený ako mních aj ako biskup. Jeho atribútmi sú kniha, model kostola, holubica, oheň a lebka.