Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

12. apríl

Sv. JÚLIUS I., pápež a mučeník

Pôvod mena: lat. pôvodu ako rodové meno rímskej šľachty, pochádzal z nej aj cisár Gaius Július Cézar; z Jovilius – teda Jovišov – Jupiterov, hlavného rímskeho bo- ha. Július pochádzal z Ríma, kde sa naro- dil v druhej polovici 3. storočia. Na Pet- rov stolec ako najvyšší pastier Katolíckej cirkvi nastúpil 6. februára 337. Zapísal sa do dejín ako láskavý, ale aj neochvejný pápež, čo sa týkalo čistoty viery. V čase jeho pontifikátu doznievali ešte prejavy arianizmu, ktoré spochybňovali božstvo Ježiša Krista. Z toho dôvodu zvolal sy- nodu do Ríma, potom aj do Sardiky, kde riešil problémy s arianiz- mom. Tu bol potvrdený Atanáz ako riadny pastier a patriarcha egyptskej Alexandrie. Pápež Július I. dal počas svojho života posta- viť Chrám dvanástich apoštolov v Ríme. Zomrel 12. apríla 352. Vikonografii je zobrazený s chrámom ako fundátor alebo symbo- lom Cirkvi; tiež s knihou a zvitkom pergamenu v ruke.