Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

1. marec

Sv. FÉLIX II., pápež

Pôvod mena: lat. felix – šťastný, šťastie. Pochádzal zo starej rímskej rodiny. V mladých rokoch zastával nižšie du- chovné služby. Po smrti manželky sa oddal duchovnej službe. Bol vysvätený za kňaza. Ako pápež sa musel vyrovnať so situáciou v Cirkvi. Zásahy vladárov do života Cirkvi spôsobovali chaos a často na jedno biskupské miesto boli zvolení dvaja kandidáti. Tak to bolo aj v Alexandrii aj v Konštantínopoli. Napriek všetkým snahám sa mu nepo- darilo vyriešiť situáciu v Konštantíno- poli. Vzdorovitý patriarcha Akácius vy- škrtol z liturgických kníh meno pápeža. Vznikol rozkol medzi Rímom a Konštantínopolom, ktorý trval 35 rokov. Pápež sa musel vysporiadať s bludom monofyzitizmu, ktorý hlásal, že Ježiš Kristus mal iba jednu vôľu. Blud bol odsúdený na koncile v Chalcedóne vroku 451, no stále ničil Cirkev, zvlášť potom, ako cisár vydal tzv. Henotikon v prospech vyznávačov monofyzitizmu. Pápež, napriek tvrdému stanovisku k bludu, bol láskavý k tým, ktorí ho hájili. Jóbové zvesti prichádzali aj z Afriky, kde sa vlády zmocnil vandal- ský kráľ Hunnerich, a pretože bol naklonený ariánom, katolíci boli surovo prenasledovaní. Pápež prosil cisára, aby zasiahol a usiloval sa nastoliť pokoj v Cirkvi. Jeho rozhodnosť a láskavosť boli najväč- šími znakmi jeho pontifikátu. Riadil sa zásadou: „Budem stručný, ale vždy poviem pravdu.“ Keď 1. marca 492 zomrel, pochovali ho do rodinnej hrobky v Bazilike sv. Pavla za hradbami.