Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

2. marec

Sv. ANEŽKA ČESKÁ

Pôvod mena: česká podoba mena Agnesa. Anežka Česká, Přemyslovná pochá- dzala z českého kráľovského rodu. Naro- dila sa v rozpätí rokov 1205 – 1211. Podľa vtedajších zvykov aj ona bola v detstve zasnúbená najskôr s Boleslavom Sliez- skym, neskôr so synom Fridricha II. K sobášu neprišlo a Anežka si mohla zvoliť život rehoľníčky. Od mladosti vied- la korešpondenciu so sv. Klárou z Assisi. Vr. 1231 zo svojho vena postavila v Pra- he kláštor minoritov a kláštor klarisiek. Vr. 1234 spolu so siedmimi dievčatami zo šľachtických rodín vstúpila do tohto kláštora. Neskôr na základe rozhodnutia pápeža Gregora IX. bola ustanovená za opátku klášto- ra. Anežka založila špitálne bratstvo, ktoré pápež zmenil na rehoľné spoločenstvo s pravidlami sv. Augustína. Anežka napriek tomu, že klarisky boli prísne kontemplatívnou rehoľou, nevzdala sa ošet- rovania chorých. Musela urovnávať spory vo svojom rode medzi Václavom I. a jeho synom Přemyslom Otakarom II. a českou šľach- tou. To jej uberalo veľa síl. Telesne vyčerpaná zomrela 2. marca 1282. Dodnes sa zachovala jej korešpondencia so sv. Klárou, ktorá svedčí o veľkej duchovnej zrelosti sv. Anežky a jej charitatívnej činnosti. Vikonografii je zobrazená ako opátka držiaca v ruke maketu klášto- ra alebo opátka s kráľovskou korunou na hlave ako ošetruje chorých.