Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

4. marec

Sv. KAZIMÍR

Pôvod mena: slovanský, znamená ten, kto kazí mier. Svätý Kazimír bol synom poľského kráľa Kazimíra IV. a kráľovnej Alžbety, dcéry uhorského a českého kráľa Albrech- ta II. Narodil sa 5. októbra 1458 ako tretí syn. Vzdelávanie kniežaťa v nábožen- skej oblasti bolo osobne riadené význam- ným poľským historikom a kanonikom Jánom Dlugoszom. Už v r. 1471 bol zvolený za uhorského kráľa, ale Matej Korvín mu neumožnil, aby bol za kráľa korunovaný. Po neúspeš- nej vojenskej výprave si zvolil strohý spôsob života, svedčiaci viac mníchovi ako následníkovi trónu. Svoj čas rozdelil medzi povinnosti v Cirkvi, prácu pre chudobných a modlitby. Počas otcovej neprítomnosti v Poľsku v rokoch 1481 – 1483 spravoval Poľsko. Prejavil sa ako rozumný vodca, ktorý svoju auto- ritu používal obozretne a spravodlivo. Oslabený častými pôstmi 4. marca 1484 podľahol tuberkulóze v rodnom Grodne. Jeho po- zostatky spočívajú v kostole svätého Petra a Pavla v litovskom Viľňuse, kde boli prenesené, keď mariánsky kostol, v ktorom bol pôvodne pochovaný, komunisti premenili na ateistické múzeum. Svätorečený bol už v r. 1521. Vikonografii je zobrazený ako muž v poľskom kroji s korunou na hlave a žezlom v ruke. Niekedy aj s palmou.