Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

13. apríl

Sv. MARTIN I., pápež a mučeník

Pôvod mena: lat. teoforické meno Martinus – patriaci bohu vojny Marsu. Martin pochádzal z talianskeho mes- ta Todi v Umbrii. Keď bol diakonom, plnil úlohu vyslanca na dvore cisára v Carihrade. V r. 649 bol zvolený za pá- peža. Nezískal však schválenie cisára Konštantína II., ktorý si bezprávne náro- koval toto právo. Po synode zvolanej do Ríma (r. 649), na ktorej bol odsúdený blud monoteletizmus (podľa ktorého mal Kristus len jednu vôľu), upadol do nemilosti cisára, pretože on bol zástan- com tohto bludu. Námestník Teodor Kalliop zatkol chorého pápeža a násilím vyvliekol z baziliky v Lateráne (17. októbra 653). Vo veľmi ťažkých a pokorujúcich pod- mienkach viezli Martina I. na Východ. Bol uväznený v Carihrade. Cisársky súd odsúdil pápeža na „degradáciu“ zo všetkých duchov- ných svätení a funkcií. Strhli z neho pontifikálny odev, založili mu okovy a odsúdili ho na smrť. Nakoniec trest zmenili na doživotné vyhnanstvo na Kryme. Martin tam zomrel v biede a súžení 16. sep- tembra 655. Cirkev ho zapísala do zoznamu mučeníkov. Grécka cirkev ho slávila v liturgii 13. apríla. Vikonografii je zobrazený najmä na Východe v pápežskom pontifi- kálnom odeve s knihou v rukách. V kaplnke, ktorá mu je zasvätená v Chráme sv. Františka v Assisi, možno vidieť jeho zobrazenie s pápež- skou tiarou a berlou.