Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

10. marec

Sv. MAKÁRIUS, biskup

Pôvod mena: z gréc. Makarios – blaho- slavený. Narodil sa v Jeruzaleme v 3. storočí. Ztradície vieme, že bol biskupom v Je- ruzaleme za čias cisára Konštantína Veľkého. Keď sa jeho matka sv. Helena vybrala hľadať pamätné miesta Kristov- ho umučenia a Svätý kríž, biskup Ma- kárius bol jej spoločníkom v tejto úlohe. Obaja našli Kristov hrob aj Kristov kríž. Podarilo sa im ho identifikovať. Nad Kris- tovým hrobom na žiadosť svojej matky prikázal biskupovi Makáriovi postaviť Baziliku Božieho hrobu. Vikonografii je zobrazený v biskupskom rúchu s veľkým krížom v náručí. Iný svätec tohto mena Makárius Egyptský (Starší) je považova- ný za zakladateľa egyptského mníšstva. Bol vynikajúcim kazateľom arovnako ako jeho menovec Makárius Alexandrijský bol prena- sledovaný ariánmi. Pokladaný bol za zázračného uzdravovateľa. Vikonografii je zobrazený v skalnej jaskyni s palicou a lebkou.