Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

12. marec

Sv. INOCENT I., pápež

Pôvod mena: z lat. innocens – nevinný. Pochádzal z Albana pri Ríme. Na pá- pežský stolec bol zvolený v r. 402. Jeho pontifikát patrí medzi najdlhšie v ra- ných dejinách Cirkvi. Trval do r. 417. Pá- pež riešil mnohé spory medzi významný- mi osobnosťami. Vďaka diplomatickým schopnostiam, láskavosti a rozhodnosti sa mu podarilo v mnohých prípadoch dosiahnuť pokoj. Najväčším nešťastím jeho pontifikátu bolo vyplienenie Ríma vizigótskym kráľom Alarichom v r. 410. Z vieroučného hľadiska sa musel vyspo- riadať s bludom britského mnícha Pelágia, ktorý popieral, že hriech Adama prešiel na každého člove- ka. Človek vraj môže dosiahnuť spásu aj bez Božej milosti. Africkí biskupi zídení na synode v r. 411 a biskupi zídení na Jeruzalemskej synode si dali svoje rozhodnutie o odsúdení náuky potvrdiť pápe- žovi. Primát rímskeho biskupa v tom čase nikto nespochybňoval. Sv. Augustín vtedy svojim veriacim povedal – Rím rozhodol, vec je skončená. Výrok Roma locuta, causa finita je výrokom klasika. Pápež bol veľkým znalcom Písma; zostavil mnohé právne normy; píše o neomylnosti pápeža vo veciach viery a mravov; neustále bol v styku s biskupmi, venoval sa katechéze a vysluhoval sviatosti Božiemu ľudu. Zomrel 12. marca 417. Oplakával ho celý Rím. Bol pochovaný na cintoríne „ad ursum pilateum“. Od tej doby sa prestalo pochovávať vkatakombách. Vikonografii je zobrazený väčšinou s anjelom, ktorý mu prináša ko- runu.