Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

16. marec

Sv. JÁN SARKANDER, kňaz a mučeník

Narodil sa 20. decembra 1576 v Skoc- zowe v Tešínsku. Keď mal dvanásť rokov, zomrel mu otec. Vyrastal v chu- dobe. V Olomouci v jezuitskom kolégiu vyštudoval humanitné vedy. V osobnom živote vynikal zbožným životom, usilov- nosťou a svedomitosťou. V r. 1600 sa presťahoval do Prahy, kde o tri roky zís- kal doktorát z filozofie. V Grázi začal študovať teológiu, ale uvedomil si, že miluje Annu Plechotskú, preto zanechal štúdia a oženil sa. Anna však náhle zo- mrela a Ján potom, ako zmobilizoval svoje sily, vrátil sa do Grázu, doštudoval teológiu a za kňaza bol vysvätený v r. 1609. Bol horlivým kňazom. Venoval sa katechéze detí a získaval si aj ich rodičov, čo sa nepáčilo protestantom. V r. 1610 bol zatknutý a uväznený, po prepustení z väzenia pôsobil v Zdounkach a Boskoviciach. Kardinál Ditrich- stein ho poslal do farnosti Holešova, kde boli v prevahe protestanti. Po roku priviedol späť do Cirkvi viac ako dvestopäťdesiat inovercov. Vr. 1618 začala tridsaťročná vojna. Skrýval sa v Čenstochovej a Kra- kove, potom sa vrátil do Holešova. Protivníci ho dostali do väzenia apred súd. Požadovali od neho vyzradenie spovedného tajomstva. Na následky mučenia zomrel 17. marca 1620. Za svätého ho vyhlásil Ján Pavol II. v Olomouci 21. mája 1995. Vikonografii je zobrazený v kňazskom rúchu s biretom na hlave. Kolárik je ovinutý stužkou používanou v Olomouckej arcidiecéze. Okrem knihy a kríža drží v ruke kľúče, ktoré sú znakom uzamknutého spovedného tajomstva. Jeho atribútmi sú aj nástroje mučenia.