Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

18. marec

Sv. CYRIL JERUZALEMSKÝ,

biskup a učiteľ Cirkvi Pôvod mena: z gréc. Kyrillos – pán; v perzskom slove kuruš – slnko. Veľký učiteľ Cirkvi sa narodil okolo r. 315 v Jeruzaleme, kde aj 18. marca 386 zomrel. Pochádzal z nábožnej kresťan- skej rodiny. O jeho duchovnej formácii sa môžeme domnievať, že prebiehala niekde v samote, nakoľko v tom čase bo- la Svätá zem naozaj pretkaná sieťou pus- tovní, kde žili mnohí vynikajúci učitelia duchovného života. Kňazské svätenie mohol prijať okolo r. 345. Po zosadení biskupa Maxima sa Cyril stal novým jeruzalemským biskupom okolo r. 350 – 351. Vynikal veľkou dobročinnosťou, čo mu zazlievali jeho protiv- níci Na synode r. 353 ho zosadili. Už o rok sa Cyril vrátil na svoj biskupský stolec. V r. 360 ho z biskupského stolca zosadil cisár Julián odpadlík, ktorý dúfal, že vnútornými bojmi sa Cirkev sama zničí. V r. 367 ho poslal do vyhnanstva. Na dôkaz, že Kristus nie je Boží Syn, cisár nariadil Židom, aby si nanovo postavili chrám a boha- to ich podporoval. Sv. Cyril utvrdzoval vieru kresťanov. Hovoril, že nie je možné, aby niekto prekrútil Božie slovo. Bol vynikajúcim kateché- tom. Zachovalo sa nám 24 spisov, ktoré sú cenným svedectvom o ži- vote prvých kresťanov a ich vzťahu ku svätému krstu. V nich je prvý raz použité slovo „premenenie“ vo vzťahu k Eucharistii. Vikonografii je zobrazený ako biskup s mešcom v ruke, je to znak jeho štedrosti voči núdznym.