Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

4. január

Bl. ANGELA Z FOLIGNA, rehoľníčka

Pôvod mena: z lat. angelus alebo gréc. ággelos posol – (Boží), anjel. Blahoslavená Angela z Foligna je zná- ma mystička z konca 13. storočia. Bola vydatá a mala viac detí. V r. 1291 vstúpila do kláštora ako terciárka rádu sv. Fran- tiška a v svojom rodisku založila spolo- čenstvo treťoraďaniek. Venovala sa chari- tatívnej činnosti. Do svojej smrti trpezli- vo znášala bolesti, ktoré ju ako mystičku sprevádzali. Prijímala ich ako pokánie za odčinenie prehreškov mladosti, ale aj ako nekonečný prúd Božích milostí. Vsvojej dobe bola apoštolkou Bo- žieho milosrdenstva ako sv. Faustína v 20. storočí. Jej najväčšími bolesťami bolo to, že videla a cítila zlo, ktoré často ani za cenu veľkých obetí nemohla poraziť. Prinášala rôzne skutky pokánia aj za záchranu zlých a zatvrdlivých v hriechu. Je autorkou duchovných kníh. V nich sa zaoberá otázkami duchov- nej vzdelanosti mužov, ale hlavne žien, čo v jej dobe nebolo také sa- mozrejme. Všetkým, ktorí mali problém s otázkou dobra, hovorí o vytrvalosti, trpezlivosti a možnosti zlých obrátiť sa na dobrých. Poukazovala na to, že Boh je nekonečne milosrdný, vyzývala rozjí- mať o Božom milosrdenstve. Toto je podľa nej najistejšia cesta k po- znaniu Božieho milosrdenstva a k jeho plnému prežitiu. Je vzorom veriacej ženy, ktorá dokázala spojiť každodenný život s vierou a po splnení svojich povinností naplno sa odovzdať v zasvätenom živote Bohu a službe núdznym. Zomrela 4. januára 1309. Vikonografii je zobrazená ako františkánska terciárka s nástrojmi mučenia Krista a diablom na reťazi.