Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

25. marec

ZVESTOVANIE PÁNA

Korene sviatku Zvestovania Pána sia- hajú na Východe až do doby pred eku- menickým koncilom v Efeze r. 431. Na Západe sa tento sviatok slávil už v 5. sto- ročí a to v nedeľu pred Vianocami. Sviatok Zvestovania Pána 25. marca má- me doložený na Východe už v polovici 6. storočia. Dátum bol stanovený vzhľa- dom na skutočnosť, že Narodenie Pána bolo ustanovené na 25. december. Svia- tok často pripadá do obdobia Veľkého týždňa. Cirkev v Španielsku si dlho za- chovala termín slávenia 18. decembra a cirkev v Miláne ho slávi poslednú ad- ventnú nedeľu. Ak slávnosť Zvestovania Pána pripadne do Svätého týždňa, prekladá sa liturgické slávenie na pondelok po veľkonočnej oktáve. Dňa 25. marca Rímske martyrológium uvádza spomienku sväté- ho lotra, ktorý po svojom vyznaní, od Spasiteľa počul slová: Ešte dnes budeš so mnou v raji. Podľa apokryfov lotor z pravej strany Krista na kríži sa volal Dismas. Jeho úcta je rozšírená najmä na Cypre a v Boloni. Údajný kríž kajúceho lotra sa dostal na Cyprus a čiastočky z tohto kríža do severotalianskej Bolone. Jeho úctu roz- šíril najmä františkánsky rád. Je patrónom všetkých otrokov a odsú- dených na smrť. Vikonografii je zobrazený ako ukrižovaný s bedrovou rúškou, vedľa kríža je ešte reťaz a kyj.