Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

15. apríl

Sv. ANASTÁZIA, panna a mučenica

Pôvod mena: z gréc., ženská podoba me- na Anastáz – vzkriesený, zmŕtvychvstalý. Sv. Anastázia sa v Rímskom martyroló- giu spomína spolu so sv. Basillissou. Ho- vorí sa o nich v zázname 15. apríla: „V Rí- me (sa v tento deň narodili pre nebo) sväté Basillissa a Anastázia, vznešené ženy, ktoré boli žiačkami apoštolov. Pre stálosť vo vyznávaní viery im za cisára Neróna odrezali jazyk a odťali nohy. Napokon ich sťali. Tak si získali mučeníc- ku korunu.“ Oich živote nevieme nič bližšie. Pod- ľa tradície pomáhali kresťanským väz- ňom a pochovávali mŕtvych mučeníkov. Ich úcta sa rozšírila aj na kresťanskom Východe, ako o tom sved- čí záznam v zozname svätých cisára Bazila Porfyrogeneta. Ďalšia svätica Anastázia, ktorá sa spomína aj v Prvej eucharis- tickej modlitbe omšového kánona, bola umučená za čias cisára Dio- kleciána v r. 304. Jej mučeníctvo sa spája so Sriemskou Mitrovicou vPanónii (dnes Srbsko).