Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

19. apríl

Sv. LEV IX., pápež

Pôvod mena: z gréc. León – lev; osla- vujúci silu leva; silný ako lev. Narodil sa 21. júna 1002 V Egisheime v Alsasku v šľachtickej rodine. Pôsobil ako duchovný na dvore cisára Konráda II. Vo veku dvadsaťštyri rokov bol menova- ný za biskupa francúzskeho mesta Toul. Biskupstvo viedol v duchu reformy, kto- rá vychádzala z prísneho benediktín- skeho kláštora Cluny. Na ríšskom sneme vo Wormse bol v decembri menovaný za pápeža ako 46-ročný. Po príchode do Ríma (2. 2. 1049) bol slávnostne intorni- zovaný (12. 2. 1049). Od začiatku svoj- ho pontifikátu ostro vystupoval proti nešvárom v Cirkvi (svätoku- pectvo, porušovanie celibátu, zasahovanie laikov do riadenia Cirkvi...). Obnovoval kláštory a posvätil viaceré chrámy. Počas nájazdu Normanov bol zajatý a väznený deväť mesiacov. Zomrel 19. apríla 1054. Počas jeho pontifikátu sa vyostrili vzťahy medzi cirkevnými spo- ločenstvami na Západe a Východe. Na príkaz pápeža Leva IX. kar- dinál Humbert da Silva Candida viedol delegáciu k carihradskému patriarchovi Michalovi Cerulariovi. K zmiereniu nedošlo. Kardinál Humbert vyhotovil exkomunikačnú bulu. Patriarcha odpovedal sprotiexkomunikáciou. Odluka rímskeho kresťanstva od ortodox- ného, existujúca dodnes, bola spečatená. Dňa 7. decembra 1965 v Ríme i v Carihrade bola vzájomná exko- munikácia zrušená, no rozdelenie trvá dodnes. Vikonografii je zobrazený s pápežskými atribútmi s modelom kos- tola, knihou a v niektorých prípadoch s malomocnými.