Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

7. január

Sv. RAJMUND Z PEŇAFORTU, kňaz

Pôvod mena: zo staronem. Reimund (stnem. Ragin + munt) – rozvážny ochranca. Rajmund sa narodil okolo r. 1175 vo vznešenej rodine na zámku Peňafort pri Barcelone. Študoval na univerzite v Bo- logni, kde zostal deväť rokov. Vstúpil do dominikánskeho kláštora, zostavil pra- vidlá rádu mercedárov a od r. 1230 pô- sobil v Ríme ako spovedník Gregora IX. Vyzval pápeža, aby konal pokánie plne- ním žiadostí, ktoré dostával od chudob- ných. Kým bol v Ríme, Rajmund tiež dozeral na zostavovanie Dekretálií, zbier- ky rôznych pápežských dekrétov. Počas svojho života bol tretím generálnym predstaveným dominikánskeho rádu. Kým zastával tento úrad, prepracoval pravidlá rádu. Vynikal úžasnou schopnosťou systematického usporiadania vedomostí a odovzdávania ich druhým. Tu niekde môžeme hľadať pôvod jeho mimoriadnej obľúbenosti medzi študentami. Vynikol ako autor prí- ručky ako sa spovedať, ktorá bola cennou duchovnou pomôckou pre spovedníkov viac ako dve storočia. Neúnavne pracoval na obrátení Židov a Maurov, pre ktorých za- kladal školy. Zomrel 6. januára 1275 a svätorečený bol v r. 1601. Vikonografii je zobrazený v dominikánskom habite ako ide po mo- ri. Plášť mu slúži ako plachta.