Daniel Dian, Viliam Judák; Každý deň so svätými (podielová kniha r. 2007)
Späť

22. apríl

Sv. KONRÁD, rehoľník

Pôvod mena: zo staronem. Kuonrat – smelý v rade. Narodil sa v rodine bavorského sedlia- ka 22. decembra 1818 v Parzhame a dostal meno Ján Evanjelista Birndorfer. Ako 31-ročný vstúpil do kapucínskeho Klášto- ra sv. Anny v Altöttingu. V kláštore mu po čase zverili službu kláštorného vrátnika atoto poslanie vykonával 41 rokov až do smrti 21. apríla 1894, čo mu prinieslo pomenovanie „večný vrátnik“. Služba na vrátnici najmä v pútnickom období trvala denne aj 18 hodín. Konal ju horlivo asláskou. Zvyšok času venoval modlitbe. Sotva si doprial pár hodín spánku. Zvláštnu pozornosť venoval chu- dobným, hoci za svoju službu sa mu nedostalo vždy vďačnosti. Jeho hrob je cieľom mnohých pútnikov, ktorí sa učia od jednoduchého brata Konráda vernosti v každodennom živote. Pápež Pius XI. (20. mája 1934) pri kanonizácii o ňom povedal: „V ňom žiari čistota a pokora, láska k Bohu a k blížnemu, vernosť povinnostiam.“ Uctievaný je ako patrón vrátnikov, serafínskeho diela a ako po- mocník v každej núdzi. Vikonografii je zobrazený ako vrátnik v kapucínskom habite, ktorý rozdáva chlieb chudobným; v Altöttingu je zobrazený pri studni pred kláštorom v rehoľnom habite; tiež sa zobrazuje ako mladík pri oraní poľa; rozšírené je takisto zobrazenie z fotografie na úmrtnom lôžku.